Ochrana osobních údajů

 společnosti Foxtrot Sierra s.r.o.

(účinné od 1. dubna 2022)

 

Preambule

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) obsahují informace pro návštěvníky webových stránek https://flybrno.cz/ (dále jen „Web“) a zákazníky e-shopu na tomto Webu (dále jen „E-shop“), kteří jsou fyzickými osobami, týkající se ochrany jejich osobních údajů, zejména jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou jejich osobní údaje zpracovávány při prohlížení Webu a E-shopu a při nákupu na E-shopu, a dále poučení o právech a povinnostech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jiných obecně závazných právních předpisů. Návštěvníci Webu i zákazníci E-shopu jsou dále souhrnně označeni jako „Subjekt údajů“ nebo „Subjekty údajů“.
 

I.

Správce údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7. Nařízení je obchodní společnost Foxtrot Sierra s.r.o., IČ 069 73 353, se sídlem Loosova 577/8, Lesná, 638 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105440 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou:
 • adresa: Loosova 577/8, Lesná, 638 00 Brno, Česká republika
 • e-mail: ahoj@flybrno.cz
 • telefon: +420 770 659 359
 • datová schránka: 9r753vr
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Osobní údaje a jejich zpracování

 1. Osobními údaji se podle čl. 4 bodu 1. Nařízení rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správcem zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci Subjektů údajů uloženy pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 3. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů údajů pouze způsobem, kterým zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 4. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při vytvoření zákaznického účtu na E-shopu, při nakládání se svým zákaznickým účtem, při objednávce provedené prostřednictvím E-shopu, apod.) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů Správci ze strany Subjektu údajů je vždy dobrovolné.

III.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce automaticky shromažďuje údaje o zařízeních Subjektů údajů, ze kterých se připojují na Web a/nebo E-shop, zejména údaje o používaném webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu, cookies, která jsou nainstalována v zařízeních Subjektů údajů, a dále údaje o prohlížení Webu a E-shopu, zejména údaje o konkrétních produktech a službách, které si Subjekt údajů zobrazil, z jakých webových stránek nebo pomocí jakých klíčových slov při vyhledávání v prohlížeči se Subjekt údajů dostal na Web a/nebo E-shop, jakým způsobem Subjekt údajů používá Web a/nebo E-shop, apod.
 2. Správce dále zpracovává ty osobní údaje, které mu byly Subjektem údajů poskytnuty, anebo ty osobní údaje, které Správce získal na základě objednávky Subjektu údajů, zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Mezi tyto údaje patří zejména jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, informace o platbě (včetně čísla kreditní karty), kontaktní údaje jako e-mail a telefonní číslo, apod.

IV.

Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Plnění smlouvy:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul, fakturační adresa (adresa bydliště či sídla podnikající fyzické osoby), doručovací adresa, informace o platbě (vč. čísla kreditní karty), IČ, DIČ (u plátce DPH), e-mail, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu.
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Účel zpracování: vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem (např. práva z odpovědnosti za vady, apod.), případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů (např. změna objednávky, apod.). Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany Správce plnit. V případě neposkytnutí těchto údajů si Správce vyhrazuje právo neuzavřít se Subjektem údajů smlouvu pro nemožnost jejího plnění.
 • Tyto osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
 1. Vedení zákaznického účtu na E-shopu:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: totožné jako u bodu 1. výše, dále údaje o historii objednávek, nákupů, reklamací, apod.
 • Právní základ: souhlas Subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 • Účel zpracování: totožný jako u bodu Plnění smlouvy výše, dále vedení zákaznického účtu Správcem pro Subjekt údajů. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vytvoření zákaznického účtu, bez jejich poskytnutí není možné zákaznický účet na E-shopu vytvořit. V případě neposkytnutí těchto údajů si Správce vyhrazuje právo nezřídit Subjektu údajů jeho účet na E-shopu. Správce si dále vyhrazuje právo trvale smazat zákaznické účty zjevně falešné nebo porušující obecně závazné právní předpisy, a to bez jakékoliv náhrady.
 1. Zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. zákazníkům E-shopu:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: totožné jako u bodu 1. výše, zejména kontaktní údaje Subjektu údajů, které Správce získal od Subjektu údajů v souvislosti s plněním smlouvy.
 • Právní základ: oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zákaznická výjimka podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. zákazníkům E-shopu za účelem podpory prodeje zboží a služeb Správce.
 1. Zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. jiným fyzickým osobám:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: kontaktní údaje jiných fyzických osob než zákazníků E-shopu, zejména jejich adresa bydliště či sídla, e-mail a telefonní číslo.
 • Právní základ: výslovný souhlas fyzické osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. jiným fyzickým osobám než zákazníkům E-shopu za účelem podpory prodeje zboží a služeb Správce.
 1. Používání Webu a E-shopu, využití tzv. cookies:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: IP adresa, informace týkající se ICT prostředků použitých Subjektem údajů, tj. zejména identifikátor ICT prostředků, domény, typu prohlížeče, druhu operačního systému a jeho nastavení, stát, dříve navštívené webové stránky, informace o chování na Webu a na E-shopu, časové údaje o přístupu, apod. (tzv. cookies, log files, web beacons, tags, pixels).
 • Právní základ zpracování: souhlas Subjektu údajů (vyjádřený setrváním na Webu a/nebo E-shopu), oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Účel zpracování: zlepšení funkčnosti a personalizace Webu i E-shopu pro jejich návštěvníky, vyhodnocování potenciálních rizik zneužití Webu a E-shopu, základní analýza návštěvnosti Webu a E-shopu, cílená reklama.
 • Subjekt údajů souhlasí s využitím těchto osobních údajů setrváním na Webu a/nebo E-shopu.
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

V.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje Subjektů údajů po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování, tj.:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • po dobu, po kterou trvá oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, nebo
 • do doby odvolání souhlasu Subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, uděleného v případech uvedených v čl. IV. bodu 4 těchto Zásad.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje Subjektu údajů trvale vymaže.
   

VI.

Příjemci osobních údajů

 1. Správce může zpracováním osobních údajů Subjektů údajů pověřit třetí osoby jako zpracovatele. Zpracovateli mohou být zejména:
 • subjekty zajišťující/poskytující Službu,
 • subjekty zajišťující/poskytující tiskové a poštovní služby,
 • subjekty zajišťující/poskytující služby online plateb,
 • subjekty zajišťující/poskytující služby provozování Webu a E-shopu a další služby v souvislosti s provozováním Webu a E-shopu,
 • subjekty zajišťující/poskytující marketingové služby,
 • subjekty zajišťující/poskytující účetní, daňové, právní, IT a jiné poradenské služby,
 • orgány veřejné moci, orgány státní správy a samosprávy, soudní exekutoři, insolvenční správci, policie, apod.
 1. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

VII.

Práva Subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených Nařízením má Subjekt údajů právo:
 • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
 • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, dle čl. 16 Nařízení. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů dle čl. 17 Nařízení,
 • aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených čl. 18 Nařízení,
 • aby získal osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a aby předal tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, dle čl. 20 Nařízení,
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu Správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, dle čl. 21 Nařízení,
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 1. Subjekt údajů může svá práva uvedená v odst. 1 tohoto článku uplatnit elektronicky na e-mailu ahoj@flybrno.cz, datovou zprávou na ID: 9r753vr, písemně na adrese sídla Správce či telefonicky na +420 770 659 359.
 2. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod., týkajících se zboží a služeb Správce, lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.
 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů Správcem nebo zpracovatelem došlo k porušení Nařízení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací online na: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele-formular-pdf/ds-4454/archiv=0&p1=2611.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře E-shopu, vytvořením zákaznického účtu na E-shopu, zaškrtnutím políčka souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v online formuláři na Webu a/nebo E-shopu, resp. setrváním na Webu a/nebo E-shopu, Subjekt údajů potvrzuje, že se seznámil s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu a bez výhrad přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto Zásady jednostranně změnit, doplnit či zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich změny. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména na Webu a E-shopu a na Facebookové stránce, kde je zveřejněno aktuální platné a účinné znění Zásad. Aktuální platné a účinné znění Zásad je dále dostupné k nahlédnutí v sídle Správce.
 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. dubna 2022 a jsou vyhlášeny na dobu neurčitou.